English English     Bulgarian Bulgarian  Deutsch Deutsch  Espanol Espanol  France Francais  Italiano Italiano  Portuguese Portugues  Русский Русский
Logo  Новини
Новата версия 5.7.8 е вече достъпна
Начална | Изтегляне | Екран на програмата | Купете | Поддръжка

StatPlus - Удобната статистическа програма

StatPlus statistical software Retail Box

    Със StatPlus 2009 всеки придобива надежден набор от статистически инструменти и графични аналитични методи, които са лесно приложими, благодарение на опростения и недвусмислен интерфейс на програмата. Обхватът на приложенията на StatPlus 2009 е действително неограничен - социология, финансови анализи, биостатистика, икономика, застрахователно дело, здравеопазване и клинични изследвания, вероятностни изчисления за лотарийни и хазартни операции - това са само накои от сферите, в които програмата ни вече се използва постоянно.
    Независимо, че StatPlus 2009 е "тежък" професионален статистически аналитичен инструмент, интерфейсът е толкова опростен, че дори хора, които не притежават познания в статистиката, са способни да оперират с данните, благодарение на ясните инструкции. Това рязко повишава интелектуалните ресурси за анализ на резултатите.


StatPlus Trial statistics software download linkКупете с отстъпка сега              Изпробвайте StatPlus 2009 сега!

.: Още факти за StatPlus

Статистически характеристики:

 • основна статистика:
  • описателна статистика
  • проверка на нормалността
  • T-тест/Критерий на Пагурова/G-критерий
  • F-test на Fisher
  • корелационни коефициенти (Pearson, Fechner) и ковариации
  • крос-табулации
  • анализ на честотата на таблиците
 • ANOVA (MANOVA, GLM ANOVA, Latin squares analysis)
 • непараметрична статистика:
  • Анализ на таблиците 2x2 (Chi-квадрат, Yates Chi-квадрат, Критерий на Fisher и т.н..)
  • рангови корелации (Kendall Tau, Spearman R, Gamma, etc.)
  • сравнение на независимите извадки (U тест на Mann-Whitney , тест на Колмогоров-Смирнов, Runs тест на Wald-Wolfowitz, критерий на Rosenbaum; Kruskal-Wallis ANOVA, медианен критерий)
  • сравнение на зависимите извадки (Wilcoxon Matched Pairs Test, Sign Test, Friedman ANOVA, Kendall's Coeff. of Concordance)
  • Cochran Q Test
 • регресионен анализ:
  • мултивариационна линеарна регресия
  • логистична регресия
  • стъпкова регресия
  • полиномна регресия
  • регресия на Cox
 • анализ на времевите редове
 • survival analysis
  • регресия на Cox
  • пробит-анализ (LD50, LD50 SE, кумулативен коефициент, LD100 calculation)

Мощна електронна таблица:

 
 • Експорт/Импорт:
StatPlus spreadsheet processor reads any version Excel documents
 • Microsoft® Excel® 97-2003
StatPlus spreadsheet reads StatSoft Statistica files
 • StatSoft® Statistica®
StatPlus has powerful chart processor and can build control charts
 • Графики - хистограми, линейни, с области, точкови, кръгли
 
 • Проверка на правописа
 
 • Използване на включени функции във формулите (математически, статистически, финансови - повече от 80) и автоматично преизчисляване на формулите
 
 • Генериране на случайни числа, матрични операции

OLE

 • Поддръжка на обекти OLE 2 - Вие можете да вмъквате всякакви обекти - Microsoft Equation®, ACD ChemSketch документи®, Microsoft Excel®,MathSoft MathCad®, Statistica®

Изпробвайте StatPlus сега!

Note: all registered trademarks are marked by ® and are the property of their respective owners
Statistica+ is old name of StatPlus®
StatPlus Portable
Statistical analysis made easy
on the go. Read more...
StatPlus for Mac
(new)
BioStat 2009
Statistical package for professionals in biology and medicine. Read more...